staticBg cf_box centerPad groundLayer
staticBg groundLayer cf_box centerPad
center left1 left2 left4 left3
bg center base left1 left2 left4 left3
bg bg bg bg bg bg bg bg bg bg bg
bg bg bg bg bg bg bg bg bg bg bg